Nadzór i doradztwo BHP i PPOŻ

STAŁA WSPÓŁPRACA

Proponujemy Państwu w ramach usługi "nadzór bhp" wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).
Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania służby bhp w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba.
Usługa realizowana jest zawsze przez wykształconych i wykwalifikowanych Specjalistów ds. bhp i polega na stałym nadzorze stanu bhp w zakładach pracy naszych klientów.
 

W ramach tej usługi wykujemy między innymi:

 

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
 • audyty stanu bhp
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich czści, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 • badania środowiskowe
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. :PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp

W ramach usługi wspópracujemy z klientami na podstawie umów o stałej współpracy. Oferty są zawsze przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, jego specyfiki, rozległością terytorialną. Zakres umowy uzgadniany jest z klientem.
Każda firma ma swojego opiekuna ds. bhp, z którym jest w stałym kontakcie. W przypadku większych firm ustanawiany jest Koordynator, który koordynuje pracę obsługujących klientów Specjalistów ds. bhp.
Nasze usługi realizujemy na terenie całego kraju.
Zapraszamy do wspołpracy firmy małe, średnie i duże. Mające swoją lokalizację w jednym mieście, jak i firmy działające w kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu miastach.

 

JEDNORAZOWE ZLECENIA

 

Usługi z zakresu bhp realizujemy również w ramach jednorazowych zleceń.

W ramach jednorazowych zleceń wykonujemy:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
 • audyty stanu bhp
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • założenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najważciwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich czści, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji
 • badania środowiskowe
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. :PIP i PIS
 • inne

Usługi realizowane są przez Specjalistów ds. bhp w uzgodnionych z klientem terminach. Rozliczenia następują na podstawie faktury po realizacji usługi.

NADZÓR I DORADZTWO PPOŻ

 

W ramach tej usługi Specjaliści ppoż. -oficerowie straży pożarnej- wykonają dla Państwa:

 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków zgodnie z wymogami  §17 Rozporzżdzenia MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 109 poz. 719 z 2010r.)
 • przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:
  o zagrożeń pożarowych występujących w obiekcie
  o warunków i organizacji ewakuacji (w tym obowiązków właściciela i kierowników)
  o przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
  o czynności i obowiżzków pracowników w celu zapobiegania, a w przypadku powstania pożaru procedury postępowania.
  o obsługi i zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego.
  o przedstawienie filmów instruktażowych, zdjęć oraz prezentacji i folii szkoleniowych.
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy.
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrońenia wybuchem, uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
  o instrukcje przeciwpożarowe
  o wykazy telefonów alarmowych
  o znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
  o znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż
  o pożarnicze tablice informacyjne
  o podręczny sprzęt gaśniczy.
 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego hydrantów wewnętrznych oraz legalizacji gaśnic i agregatów gaśniczych.
 • udzielanie porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów na bieżąo aktualizowanych, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonujemy w ramach jednorazowych zleceń lub na podstawie umów.
Istnieje możliwość połączenia usług z dziedziny ochrony przeciwpożarowej z usługa " Nadzór BHP".
W przypadku wyboru takiego rozwiązania na podstawie jednej umowy nasi specjaliści realizują dla Państwa usługi z zakresu bhp i ppoż.
Zapraszamy do współpracy w ramach ochrony ppoż. firmy małe , średnie i duże. Mające swoją lokalizację w jednym mieście, jak i firmy działające w kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu miastach.

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas.
Zobacz gdzie znajduje się nasz oddział więcej