Nadzór i doradztwo BHP i PPOŻ

STAŁA WSPÓŁPRACA

Proponujemy Państwu w ramach usługi "nadzór BHP" wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).
Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania służby BHP w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba.
Usługa realizowana jest zawsze przez wykształconych i wykwalifikowanych Specjalistów ds. BHP i polega na stałym nadzorze stanu BHP w zakładach pracy naszych klientów.

 

W ramach tej usługi wykonujemy między innymi:

 

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP;
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP;
 • audyty stanu BHP;
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP;
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego;
 • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych;
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP;
 • udział w dochodzeniach powypadkowych;
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
 • badania środowiskowe;
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. :PIP i PIS;
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP.

W ramach usługi wspópracujemy z klientami na podstawie umów o stałej współpracy. Oferty są zawsze przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, jego specyfiki, rozległością terytorialną. Zakres umowy uzgadniany jest z klientem.
Każda firma ma swojego opiekuna ds. BHP, z którym jest w stałym kontakcie. W przypadku większych firm ustanawiany jest Koordynator, który koordynuje pracę obsługujących klientów Specjalistów ds. BHP.
Nasze usługi realizujemy na terenie całego kraju.
Zapraszamy do wspołpracy firmy małe, średnie i duże. Mające swoją lokalizację w jednym mieście, jak i firmy działające w kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu miastach.

 

JEDNORAZOWE ZLECENIA

 

Usługi z zakresu BHP realizujemy również w ramach jednorazowych zleceń.

W ramach jednorazowych zleceń wykonujemy:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP;
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP;
 • audyty stanu BHP;
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP;
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego;
 • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP;
 • udział w dochodzeniach powypadkowych;
 • założenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najważciwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich czści, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
 • badania środowiskowe;
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. :PIP i PIS;
 • inne

Usługi realizowane są przez Specjalistów ds. bhp w uzgodnionych z klientem terminach. Rozliczenia następują na podstawie faktury po realizacji usługi.

NADZÓR I DORADZTWO PPOŻ

 

W ramach tej usługi Specjaliści PPOŻ. -oficerowie straży pożarnej- wykonają dla Państwa:

 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków zgodnie z wymogami  §17 Rozporządzenia MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 109 poz. 719 z 2010r.);
 • przegląd PPOŻ. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego;

Szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:

 • zagrożeń pożarowych występujących w obiekcie;
 • warunków i organizacji ewakuacji (w tym obowiązków właściciela i kierowników);
 • przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów;
 • czynności i obowiązków pracowników w celu zapobiegania, a w przypadku powstania pożaru procedury postępowania;
 • obsługi i zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • przedstawienie filmów instruktażowych, zdjęć oraz prezentacji szkoleniowych;
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy;
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych;

Wyposażenie nadzorowanych obiektów w:

        1. Instrukcje przeciwpożarowe;

        2. Wykazy telefonów alarmowych;

        3. Znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji;

        4. Znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony PPOŻ.;

        5. Pożarnicze tablice informacyjne;

        6. Podręczny sprzęt gaśniczy;

 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego hydrantów wewnętrznych oraz legalizacji gaśnic i agregatów gaśniczych;
 • udzielanie porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów na bieżąo aktualizowanych, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonujemy w ramach jednorazowych zleceń lub na podstawie umów.
Istnieje możliwość połączenia usług z dziedziny ochrony przeciwpożarowej z usługa " Nadzór BHP".
W przypadku wyboru takiego rozwiązania na podstawie jednej umowy nasi specjaliści realizują dla Państwa usługi z zakresu BHP i PPOŻ.
Zapraszamy do współpracy w ramach ochrony ppoż. firmy małe , średnie i duże. Mające swoją lokalizację w jednym mieście, jak i firmy działające w kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu miastach.

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas.
Zobacz gdzie znajduje się nasz oddział więcej